Podmínky

Školy v přírodě

Hotel Reoneo, Chata Brněnka

Smlouva o poskytnutí ubytování

                                                  sepsaná níže uvedeného dne mezi těmito účastníky:

Roman Šikula                                                                    Název školy:

Vondrákova 636/17                                                         Adresa:

Brno, 635 00                                                                      PSČ:

IČO: 11480831      DIČ:                                                     IČO:                 DIČ:

„dále jen ubytoval „                                                        „  dále jen objednatel“

Smluvní strany sjednávají následující:

 1. Ubytovatel se zavazuje poskytnout objednateli ubytování v termínu

od …………………………………….

typ ubytování : …………………

počet nocí : ………………………

osoba/noc:  ………………………

počet osob………………….

 cena celkem: ……………………… (včetně 15% DPH).

 •  Do celkové ceny není zahrnut rekreační poplatek z pobytu v částce 17 Kč,- za osobu/den  od 18 – 70 let, rekreační poplatek z pobytu v částce 4 Kč,- za osobu/den  od 3 – 17 let, nestanoví-li příslušný obecní úřad jinak. Tyto poplatky se hradí na recepci při nástupu na pobyt. Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lůžkoviny a parkování v areálu. Cena také zahrnuje vstup do bazénu. V případě zvýšení ceny vlivem DPH po podpisu této smlouvy, si ubytovatel vyhrazuje právo doúčtovat tento rozdíl.
 • Objednatel se zavazuje poukázat zálohu na pobyt ve výši 30 % celkové částky, a to bezhotovostně na účet ubytovatele vedeného u…………………………………………. variabilní symbol ……….. Platbu proveďte do 30-ti dnů od data vystavení této smlouvy. Zbylou část se objednatel zavazuje uhradit do 30 dnů před nástupem na pobyt, nebo jinak po dohodě s ubytovatelem.
 • Klienti nejsou po dobu pobytu pojištěni.
 •  Změny týkající se objednané lůžkové kapacity /snížení, zvýšení/ je třeba hlásit do 30 dnů před nástupem klienta na ubytování, jinak nemusí být vzhledem k obsazenosti, klientovi vyhověno.
 •  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro tento smluvní vztah obecně závazné právní předpisy, zejména pak občanský zákoník.
 •  Nepotvrdí-li objednatel tuto smlouvu do 15-ti dnů od data vystavení smlouvy vrácením jednoho podepsaného stejnopisu a neuhradí-li zálohu v požadovaném termínu, považují obě strany smlouvu za neuzavřenou, a tudíž bude rezervace zrušena bez náhrady.

                                                                                                                                                 Strana 1

 •  Při příjezdu se s touto smlouvou hlaste na recepci.
 •  Nástup na pobyt v den příjezdu je od 12:00 hod. uvolnění pokoje v den odjezdu v 10:00 hod. pobytu.                                                                                                                                                      
 • Při předčasném ukončení pobytu ze strany objednatele, nebo při porušení provozního řádu hotelu Reo-Neo/Chaty  Brněnky se peníze za zaplacené ubytování nevracejí.
 •  Stornopoplatky: 10 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 60 – 31 dnů před nástupem pobytu. 50 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 30 – 3 dny před nástupem pobytu. 100 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 2 a méně dnů před nástupem pobytu, nebo nenastoupí vůbec.
 •  Smlouva vstupuje v platnost podepsáním této smlouvy oběma účastníky. Objednatel podepsáním této smlouvy souhlasí s výše uvedenými stornopoplatky, jejich výší a případnou úhradou.

S pozdravem a přáním hezké dovolené se těšíme na Vaši návštěvu.

Ve Vernířovicích      dne …………………….

Vystavil: odpovědná osoba

tel.: +420 601 565 001

email: info@skolyvprirode.net

cz internet:………………………….

Ubytovatel:                                                                                 Objednatel:

                                                                                                                                                   Strana 2